Preskočiť na hlavný obsah

Turecká logika (GP1)

Turecké kolo je prvým turnajom v logike zo série WPF Grand Prix 2018. Táto séria pozostáva z ôsmich online sudoku turnajov a ôsmich online turnajov v riešení hlavolamov. Každému súťažiacemu sa do celkových výsledkov započíta šesť najlepších turnajov. Desiati z každej kategórie dostanú príležitosť zúčastniť sa finálového play-off, ktoré sa uskutoční počas Majstrovstiev sveta 2018 v Prahe.

Pred súťažou je potrebné zaregistrovať sa na webstránke gp.worldpuzzle.org. Súťaž prebieha od piatka 9. februára 12:00:00 do pondelka 12. februára 23:59:59. Súťažné kolo trvá 90 minút. Turnaj je súčasťou internetovej časti slovenskej kvalifikácie o postup na MS 2018. 

Autormi úloh sú Serkan Yürekli, Salih Alan, Fatih Kamer Anda a Murat Can Tonta. Originál inštruktážneho bookletu a tréningové úlohy nájdete TU

Preklad zadaní úloh

1. 2. Elastic Bands (24+30 bodov)
Do každého krúžku vpíšte jedno písmeno tak, aby boli prepojenia medzi dvomi obrázkami rovnaké. Čiže ak sú na jednom z obrázkov dve písmená spojené linkou, musia byť spojené aj na druhom obrázku.
Odpovedný kód: Prepíšte všetky písmená z druhého obrázku, a to v smere hodinových ručičiek. Začnite písmenom ležiacim v najvrchnejšom políčku a uveďte aj zadané písmená.

3. Scrabble (22 bodov)
Vpíšte do mriežky všetky slová zo zoznamu tak, aby sa dali prečítať zhora nadol alebo zľava doprava. Do každého políčka môžete vpísať najviac jedno písmeno. Každé zo slov sa v mriežke nachádza práve raz a nikde sa nesmie objaviť slovo (ani dvojpísmenné), ktoré nie je v zozname. Všetky slová tvoria jeden prepojený celok. Všetky výskyty jedného daného písmena budú v mriežke zaznačené.
Odpovedný kód: Pre každý označený riadok uveďte jeho obsah. Postupujte zľava doprava a ignorujte pritom prázdne políčka. Pokiaľ v riadku žiadne písmeno nie je, napíšte X.

4. Count the Knights Paths (35 bodov alebo 15 bodov, ak sa riešenie líši o 1)
Spočítajte, koľkými rôznymi spôsobmi možno v obrazci nájsť slovo PUZZLE za pomoci cesty šachového koňa. 
Odpovedný kód: Uveďte počet možných ciest.

5. 6. Slitherlink (23+27 bodov)
Nakreslite jednu uzavretú slučku (ohradu), ktorá sa sama seba nedotýka a nikde sa nepretína. Ohrada prechádza len po naznačených čiarach (stranami niektorých políčok) vodorovne alebo zvisle (nikdy nie diagonálne). Čísla udávajú, koľko strán políčka, v ktorom sa dané číslo nachádza, je súčasťou ohrady.
Odpovedný kód: Pre každý označený riadok uveďte dĺžky jednotlivých segmentov políčok, ktoré ležia vo vnútri ohrady, a to zľava doprava. Ak je odpoveďou dvojciferné číslo, uveďte iba cifru na pozícii jednotiek. Ak riadok neobsahuje žiadne políčka vo vnútri ohrady, uveďte číslo 0.

7. 9. Pills (12+13+18 bodov)
Odhaľte pozície všetkých zadaných piluliek. Pilulky majú tvar obdĺžnika veľkosti 1x3, navzájom sa nesmú prekrývať a môžu byť umiestnené iba vodorovne alebo zvisle. Každá z piluliek má rôznu hodnotu a čísla na okraji mriežky udávajú súčet všetkých piluliek, ktoré sa v danom smere nachádzajú.
Odpovedný kód: Vpíšte obsah políčok s bodkami, a to zľava doprava (ignorujte pritom, v akých riadkoch sa bodky nachádzajú). Pokiaľ dané políčko obsahuje pilulku, vpíšte hodnotu tejto pilulky. Pokiaľ je políčko prázdne, napíšte číslo 0.

10. 11. Kakuro (30+40 bodov)
Do každého prázdneho políčka vpíšte jedno z čísel od 1 po 9. Čísla v sivých políčkach udávajú súčet čísel v danom smere, a to až po okraj mriežky alebo iné sivé políčko. V jednom takomto súčte sa čísla neopakujú. Pozor, nie všetky súčty budú uvedené!
Odpovedný kód: Prepíšte obsah označených riadkov. Sivé políčka ignorujte.

12. 13. Tapa (37+43 bodov)
Začiernite v mriežke niektoré voľné políčka tak, aby boli navzájom prepojené stranami. Nikde v mriežke sa nesmie vyskytnúť začiernená oblasť veľkosti 2x2. Zadané čísla určujú počet súvislých zafarbených políčok v okolí príslušného štvorčeka. Ak je čísel v políčku viac, tak v okolí štvorčeka je niekoľko súvislých zafarbených častí a medzi dvoma časťami je aspoň jeden štvorček biely.
Odpovedný kód: Pre každý označený riadok uveďte dĺžky začiernených úsekov, a to zľava doprava. Ak je odpoveďou dvojciferné číslo, uveďte iba cifru na pozícii jednotiek. Ak riadok neobsahuje žiadne zafarbené políčka, uveďte číslo 0.

14. 15. Statue Park (28+55 bodov)
Začiernite niektoré políčka tak, aby sa v mriežke objavili dané pentominá. Pentominá môžete otáčať aj zrkadlovo obracať, ale nesmú sa stranou dotýkať (rohom môžu). Políčka s čiernymi krúžkami sú súčasťou pentomín, biele ich súčasťou nie sú. Všetky biele políčka musia byť stranou prepojené do jedného celku.
Odpovedný kód: Pre každý označený riadok uveďte jeho obsah, a to zľava doprava. Pokiaľ je políčko čierne, napíšte písmeno pentomina, ktorého je súčasťou, ak je políčko biele, napíšte písmeno A.

16. 17. Easy as LITS (21+64 bodov)
V každom ohraničenom regióne začiernite práve štyri políčka, ktoré budú prepojené stranami a vytvoria jedno z tetromín v tvare písmen LITS. Všetky začiernené políčka musia byť navzájom prepojené stranami. Nikde v mriežke sa nesmie objaviť štvorec 2x2, ktorý by bol celý začiernený. Pokiaľ sa hranou dotýkajú dve tetrominá z rôznych oblastí, nesmú predstavovať rovnaké písmeno, a to ani otočené či zrkadlovo prevrátené. Písmená na okraji mriežky naznačujú, aké tetromino je v danom smere viditeľné ako prvé. Políčka označené znakom X nepatria do žiadneho regiónu.
Odpovedný kód: Pre každý označený riadok uveďte jeho obsah, a to zľava doprava. Pokiaľ políčko obsahuje tetromino, napíšte písmeno tetromina, ktorého je súčasťou. Pokiaľ políčko nie je začiernené, uveďte písmeno X.

18. Skyscrapers Blocks (110 bodov)
Do každého políčka vpíšte jedno z čísel od 1 po X (kde X je počet políčok v riadku) tak, aby sa čísla v riadkoch a stĺpcoch neopakovali. Všetky čísla predstavujú mrakodrapy rôznych výšok. Čísla okolo tabuľky udávajú, koľko mrakodrapov je viditeľných z daného smeru, pričom nižšie mrakodrapy sú ukryté za tými vyššími. Políčka sú rozdelené do dvojíc. Každú takúto z dvojíc čítame ako dvojciferné číslo, pričom medzi nimi musia platiť naznačené nerovnosti.
Odpovedný kód: Pre každý označený riadok uveďte jeho obsah, a to zľava doprava. Čísla okolo mriežky ignorujte.

Komentáre